Minggu, 13 Mei 2012

PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

  • Islam adalah syari’at yang diturunkan kepada umat manusia dimuka bumi ini agar mereka beribadah kepada-Nya. Penanaman keyakinan terhadap Tuhan hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah maupun lingkungan. Pendidikan Agama Islam merupakan kebutuhan manusia yang dilahirkan dengan membawa potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di muka bumi, serta pendukung dan pemegang kebudayaan. 

  • Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyikapi peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa [1]. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Zakiyah Daradjat sebagai berikut: Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup [2]. 

[1] Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi ( Bandung: Rosdakarya, 2004), 130.
[2] Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 87.

jika anda pengen yang lengkap, silahkan unduh disini
0 komentar:
Posting Komentar

thank's